نحوه نصب openlitespeed در سرور هاي CentOS 5, 6 & 7 | Debian 7,8 | Ubuntu 12, 14,16


نحوه نصب openlitespeed در سرور هاي CentOS 5, 6 & 7 | Debian 7,8 |

 

Ubuntu 12, 14,16

براي اضافه كردن ريپازيتوري ها به سرور مجازي مي توانيد از دستور زير استفاده نماييد

CentOS 5:rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el5.noarch.rpm

CentOS 6:rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el6.noarch.rpm

CentOS 7:rpm -ivh http://rpms.litespeedtech.com/centos/litespeed-repo-1.1-1.el7.noarch.rpm

Debian 7, 8 & Ubuntu 12,14, 16: wget -O - http://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debain_repo.sh | bash

براي نصب بشكل زير عمل نماييد

For CentOS: yum install openlitespeed

For Debian & Ubuntu: apt-get install openlitespeed


دستور بالا اخرين نسخه OpenLiteSpeed را نصب خواهد كرد . شما مي توانيد نسخه را نيز قيد كنيد براي مثال yum install openlitespeed-1.2.1 كه نسخه قديمي تر آن را نصب خواهد كرد.
 نسخه هاي OpenLiteSpeed در ريپازيتوري ها داراي SPDY فعال هستند . همچنين كد باينري نياز به Openssl دارد. البته نيازي به نصب OpenSSL 1.0.1 اگر پكيج ها را از ريپازيتوري مي گيريد نيست . 

نصب PHP
براي نصب روي Centos سرور اختصاصي و يا سرور مجازي
yum install lsphp56 lsphp56-common lsphp56-mysql lsphp56-gd lsphp56-process lsphp56-mbstring lsphp56-xml lsphp56-mcrypt lsphp56-pdo lsphp56-imap lsphp56-soap lsphp56-bcmath
ln -sf /usr/local/lsws/lsphp54/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5


For Debian & Ubuntu:
apt-get install lsphp56-* 
ln -sf /usr/local/lsws/lsphp56/bin/lsphp /usr/local/lsws/fcgi-bin/lsphp5

در centos دستور بالا نسخه 5.6 php را نصب ميكند در لايت اسپيد و تعدادي از پكيج هاي لازم براي سرور مجازي را نيز در خود دارد . البته مي توانيد نسخه custom  از php را نيز بسازيد 

پوشه پيش فرض نصب  /usr/local/lsws مي باشد 
براي فعال كردن ان مي توانيد از دستور زير استفاده كنيد 
/usr/local/lsws/bin/lswsctrl start
همچنين براي متوقف كردن ان از دستور زير استفاده كنيد 
/usr/local/lsws/bin/lswsctrl stop

براي شروع نيز مي توانيد يك سايت نمونه روي آن بالا بياوريد 
براي دسترسي به سايت مي توانيد به ادرس http://[address]:8088 و يا نام دامنه را در مرورگر وارد نماييد يا از localhost استفاده كنيد 
يك صفحه موفقيت نصب نمايش داده مي شود در غير اينصورت مي توانيد به صفحه مديريت آن در آدرس زير برويد https://[address]:7080
حتمابايد صفحه مديريت آن در سرور مجازي و سرور اختصاصي با https:// باز شود . 
يك صفحه لاگين مي آيد 
اطلاعات لاگين پيش فرض user name and password are "admin" and "123456".
لاگ هاي سرور را مي توانيد در ادرس زير مشاهده نماييد 
/usr/local/lsws/logs/error.log
همچنين به /usr/local/lsws/conf/httpd_config.xml مي بايست دسترسي به كاربر وب سرور بدهيد 
در فايل بدنبال swappingDir بگرديد  و آنرا تغيير دهيد بصورت پيش فرض ادرس ان /tmp/lshttpd/swap
لايت اسپيد از دو فرمت براي فايل تنظيمات استفاده مي كند xml و متن ساده كه براي اينكه بتوانيد بين آنها سوييچ كنيد مي توانيد از دستور زير استفاده كنيد 
/usr/local/lsws/conf/switch_config.sh